За нас

Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус.

Мисията на БСУ е да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя специалисти с висша квалификация и качества за бърза професионална реализация и развитие в динамична и глобализираща се среда.
Основни цели в дейността на БСУ са:

  • Да вдъхновява и стимулира студентите за високи постижения, социално реализиране и развитие през целия живот.
  • Да осигурява научна и професионална среда, която подпомага изявата, предприемчивостта и лидерството.
  • Да приобщава, закриля и обезпечава съвременната академична общност, нейните научни и приложни изследвания и изследователските екипи.
  • Да създава обществено значими научни резултати, да насърчава и прокарва приложението им в обучението и практиката.
  • Да съдейства за интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, да съхранява и обогатява националните и общочовешките ценности.