За нас

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е пълноправен партньор в консорциумите от Европейски университети, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“. ВУАРР е сред първите пет български висши училища, част от Европейските университетски мрежи.

Визията на алианса, наречен „Иновации за регионална устойчивост“ (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTyAlliance – INVEST), е да създаде модерен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив начин на живот в регионите.

Алиансът ще насочи своите дейности към студенти от трите цикъла на обучение – бакалавър, магистър и доктор, както и към академичния и неакадемичния персонал на партниращите висши училища: Словашки аграрен университет в Нитра, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Университет на Тесалия, Гърция, Университет по приложни науки Карелия, Финландия, Университет по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия. Предвижда се съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, мобилности.

Като асоциирани партньори ВУАРР е привлякъл Тракия Икономическа зона – Пловдив, Областната администрация – Пловдив, Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на МСП и Европейската асоциация на институциите от висшето образование (European Association of institutions in Higher Education – EURASHE).
През новата академична 2021/2022 година ВУАРР обявява прием в девет бакалавърски програми, предлага богат избор от магистърски програми в професионални направления “Икономика” и “Администрация и управление” и обучение в докторска програма „Финанси и банково дело“.

ВУАРР осигурява включване в национални и международни проекти, мобилност и курсове за допълнителна квалификация.