За нас

Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна инстутуция.То е открито с решение на 39-то Народно събрание на Република България от 25.07.2002 г. и обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от професионалното направление “Икономика”, както и докторанти по акредитирани докторантски програми. По част от специалностите в магистърската степен се осъществява съвместно или подкрепящо обучение на студенти с конкретни партньорски бизнес организации.

Висшето училище се стреми да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и в други свързани с нея области и да развива икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагането на добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. ВУЗФ предлага на студентите безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

ВУЗФ предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това е осъществяването на тясно сътрудничество с редица чуждестранни университети по различни бакалавърски и магистърски програми, както и прилагането на иновативни и гъвкави форми и методи на обучение.