За нас

Тракийски университет заема престижно място в рейтинговата класация на университетите в България  и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.  Висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицински факултет.

В структурата му са включени 10 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара агора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Институт за устойчив преход и развитие.

Тракийски университет – Стара Загора е основан през 1995г.

В университета се обучават над 8200 студенти от България и света, от  близо 600
висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в общо над 100 бакалавърски специалности и магистърски програми.

Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.
Тракийски университет има собствена модерна база за обучение. Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със съвременно обзаведени лекционни и компютърни  зали,  зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления.

Студентите придобиват практически умения в
университетски учебно-експериментална база, болница, ветеринарни клиники, както и във фирми и организации, с които университетът има сключени договори за сътрудничество.

Усилено се въвежда електронно и дистанционно обучение. Висшето училище изпълни успешно проект за дистанционно обучение по 98 дисциплини с използването на съвременни технологии. Всички преподаватели са обучени да използват в практиката си електронните модули при провеждането на курсовете. С много значим резултат приключи и проект, в резултат на който е създадена интегрирана информационна система обслужваща комплексно управлението на университета, учебната и научната работа на студентите и преподавателите.

Води активна политика и в областта на международното сътрудничество чрез
разработване и изпълнение на съвместни проекти по програмите „Еразъм“, „Коменски“, „Учене през целия живот“, Седма рамкова програма и др.

Тракийски университет има богат опит в работата си по европейски проекти.
Академичният състав усилено работи по образователни и научни програми, както и по програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия  и др. Високи резултати се постигат и в работата по национални и университетски научно-изследователски проекти. Към настоящия момент университетът реализира и дейности по няколко европейски програми –  Оперативна програма „Развитие
 а човешките ресурси“ и Оперативна програма “Регионално развитие“
Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от
Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.

Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на
университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU). Сключени са  повече от 60 международни договори  с чуждестранни университети. Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ  2007/2008 – 2013/2014, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.

Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция, Португалия и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти. Университетът задоволява  100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са книжарници, столови за хранене на всички студенти, кафе-клубове 

Факултетите разполагат със свои спортни бази. Създадени са условия за над 15 вида спорт: футбол, баскетбол, волейбол, тенис, лека атлетика, аеробика, бойни изкуства, силова физкултура, ориентиране и др. Студентските отбори по футбол, ръгби, плуване, волейбол се представят силно на студентските турнири. Отборът по баскетбол спечели през 2013 г. купата в А група – мъже на България, а отборът по ръгби е втори на Държавното първенство в страната.

Студентите развиват талантите си във формации за студентска художествена самодейност – фолклорен танцов състав, група за латино и спортни танци, вокална формация, бенда на Тракийски университет и театрално студио. Те се представят много добре на международно, регионално и локално ниво. Често гостуват на партньорски университети от други страни.

Студентският съвет на ТрУ участва активно в учебната, административната, научната, международната и художествено-творческа дейност на Университета.

Студентската организация е инициатор на множество благотворителни, доброволчески, спортни и развлекателни инициативи.
 
Тракийски университет – Стара Загора осигурява на младите хора бъдеще и конкурентни предимства в страната и света.

Връзка с нас

Тракийски университет, Стара Загора, Студентски град, тел.: 042/673 021,

Ръководител на Център за кариерно развитие

доц. д-р Стойчо Н. Методиев

Сътрудник към Център за кариерно развитие

Стоянка Желязкова Пастърмова