За нас

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“, което завинаги го свързва с името на неговия патрон. През 1995 г. с решение на Народното събрание е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” e институционално акредитиран до 26.07.2023 г. с оценка 8.84 (решение на акредитационния съвет към НАОА, протокол № 14/26.07.2018 г.).

Обучението в Университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС).

Обучението в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” се извършва по 18 професионални направления в 45 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми.

В структурата на Университета достойно място заемат Централната научноизследо-вателска лаборатория и Електронно-изчислителният център. Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани. Организацията и управлението на образователния процес в него е в съответствие с Европейските изисквания и критерии за качествен образователен и изследователски процес. Разработена е университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучение. По качество на научните изследвания Университетът е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката. В изпълнение политиката на ръководството за подмладяване и повишаване на квалификацията на академичния състав се наложи практиката за обявяване на конкурси на всички нива – от „асистент” до „професор”.

МАТЕРИАЛНА БАЗА
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” град Бургас разполага със съвременна материална база, която е в съответствие с държавните изисквания за високо качество на обучението. Тя се състои от:
– 6 учебни корпуса;
спортна база;
– 3 студентски общежития;
– 3 студентски стола;
– център за медицинско обслужване.

Легловият фонд на студентските общежития дава възможност за настаняване на всички студенти, които не са жители на Бургас.

Библиотечно – информационният комплекс включва Централна библиотека и три филиала. Библиотечно – информационният комплекс предоставя материали от широк спектър области на знанието – обществени, икономически, хуманитарни и технически науки. В читалните са оборудвани 150 читателски места. Осигурен е достъп до научните бази данни Scopus, ScienceDirect, EmBase, Web of Knowledge. Академичното ръководство полага системни усилия за поддържането, разширяването и ефективното използване на наличната материална база, за нейното модернизиране и обновяване.

Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия и др. Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

Девизът на Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас е:

“ПРИЕМСТВЕНОСТ, ИНОВАЦИИ, РАСТЕЖ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Връзка с нас

Ръководител звено/канцелария

инж. Росица Станкова-Димитрова

бул. "Проф. Якимов" 1 Бургас 8010

Център за кариерно развитие

Виолета Иванова Кънева